Nộp ĐATN

Sau khi đã đăng ký nộp đồ án tốt nghiệp xong, sinh viên ấn vào nút bên dưới để nộp File nén đồ án tốt nghiệp:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *