Học Phí

Học phí tại Trường Đại học Xây dựng được thu và quản lý theo Điều 5 khoản 2 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

  • Học phí trung bình: 10.060.000đ/năm học
  • Học phí tính theo tín chỉ (TC), đơn vị học trình (ĐVHT) của các chương trình đào tạo:
  1. Hệ chính quy tập trung: 279.000 (đồng/TC)
  2. Hệ bằng hai, song bằng: 418.500 (đồng/TC)
  3. Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (P.F.I.E.V):167.500 (đồng/ĐVHT)

nguồn: http://tuyensinh.nuce.edu.vn/hoc-phi