Các môn học giảng dạy

Các môn học do bộ môn phụ trách giảng dạy:

STTTên môn họcSố tín chỉ
1Tin học đại cương3
2Tin học ứng dụng trong thiết kế2
3Tin học ứng dụng trong thi công2
4AutoCAD nâng cao2
5Lập trình trong CAD2
6Ngôn ngữ lập trình2
7Chuyên đề tin học 12
8Chuyên đề tin học 22
9Đồ họa máy tính 12
10Đồ họa máy tính 22
11Thực hành tin học 12
12Lập trình phân tích kết cấu2
13Các phần mềm ứng dụng trong xây dựng2
14Thực tập cán bộ kỹ thuật5
15Đồ án tốt nghiệp10