Giáo án - Lưu hành nội bộ

Giáo trình Ứng dụng tin trong Thiết kế - PHẦN I

Giới thiệu chung: 
Phần này giới thiệu Tổng quan về các phần mềm Kiến trúc- Qui hoạch - Phân tích kết cấu đang lưu hành rộng rãi trên thế giới và Việt nam.

Giáo trình Ứng dụng tin trong Thiết kế

Giới thiệu chung: 
Giáo trình có thể sử dụng cho các môn học Ứng dụng Tin trong Thiết kế và môn Các Phần mềm ứng dụng hoặc các kỹ sư tham khảo để phân tích kết cấu bằng Phần mềm SAP 2000.

Giáo trình Tin học Đại cương

Giới thiệu chung: 
GIÁO TRÌNH TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - Đ.T.KIỆM